Create an image gallery with jQuery

http://workshop.rs/2009/12/image-gallery-with-fancy-transitions-effects/

Ngôn ngữ R và một số thủ thuật

1. Hiển thị tên các nodes của một đồ thị, dùng: V(graph)$name V(graph)$name[1]: tên của node số 1 nhưng: V(graph)[0] hoặc V(graph)[0]$name cùng cho một kết quả 2. Lệnh ls()…

Hàm trả về tham chiếu trong C++

Những thứ lặt vặt liên quan đến việc xây dựng một hàm trong C++ để trả về một tham chiếu. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z0c3dx2s%28VS.80%29.aspx 7.4a — Returning values by value, reference, and address…

Working with array in the programming language C++

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: int amount[]; int* amount; Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm…