Force directed Graph Layout

http://www.mathiasbader.de/studium/bioinformatics/ Thử cái này vào dự án của mình xem sao, thằng em này nó share cả code nè 🙂

Loạt bài giảng về Bioinformatics

http://gepard.bioinformatik.uni-saarland.de/teaching/ws-2012-13/bioinformatik-3