Create styles or templates integrated into CodeIgniter

http://ellislab.com/forums/viewthread/67521/ http://net.tutsplus.com/tutorials/php/an-introduction-to-views-templating-in-codeigniter/ http://maestric.com/doc/php/codeigniter_template http://www.darrylmabini.com/simple/dynamic/template http://getsparks.org/get-sparks http://www.innovativephp.com/introduction-to-templating-and-dynamic-views-with-codeigniter/ http://www.christophermonnat.com/2009/04/building-applications-using-codeigniter-part-1-file-structure/ http://stackoverflow.com/questions/9266827/creating-a-master-template-in-codeigniter https://github.com/EllisLab/CodeIgniter/wiki/Displaying-Multiple-Templates http://williamsconcepts.com/ci/codeigniter/libraries/template/start.html http://stackoverflow.com/questions/3957000/what-codeigniter-template-library-is-best

Working with css, images, and jQuery in CodeIgniter

I spent a lot of time for seeking an appropriate solution to use external stylesheets in CodeIgniter. If you are not patient, I think you will give up the racing.…

Subdomains vs. Subdirectories: which is the better one?

http://www.brafton.com/news/subdomains-vs-subdirectories-for-seo-no-serp-benefits-for-subdomains-anymore

Comptez le nombre de fois un mot apparaît dans une chaîne

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Tài liệu tham khảo lập trình với Python

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Kĩ năng viết báo khoa học

stunnel for mysql – server and client

Tạo một kênh giao tiếp mã hóa giữa mysql server và mysql client là cẩn thiết. Một hướng dẫn ở đây, bạn có thể tham khảo.

How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog

Hôm nay sửa sang blog sử dụng WordPress và đưa lên host. Thế là từ giã anh http://nvntung.wordpress.com và thay vào đó là http://it4bus.vn/blog. Hi vọng nhà mới kích thích…

Một số ứng dụng cơ bản với Codeigniter

Nếu chúng ta muốn làm quen nhanh với một ứng dụng liên quan đến database với Codeigniter thì xem qua ứng dụng mẫu này: http://www.grocerycrud.com/

Remove index.php in Codeigniter

Hôm nay đọc bài này, tôi thấy quan trọng nên xin tác giả mang về đây. If you work with CodeIgniter, you will soon learn fast enough that the CodeIgniter…