Tìm hiểu về make file

Print Friendly, PDF & Email

Tham khảo:[1] http://sources.redhat.com/autobook/autobook/autobook.html, accessed 2/2/2012[2] Unix Makefile, http://www.tutorialspoint.com/makefile/index.htm, accessed 2/3/2012

Biên dịch chương trình C/C++ tự động bằng việc tạo makefile

Print Friendly, PDF & Email

Đây là một bài viết khá hoàn chỉnh và lý thú. Qua bài này và một số tham khảo khác trên mạng, tạm copy cách làm như sau: Preface Compiling…