Accueil / Microsoft / ASP.NET

ASP.NET

ASP.NET Web Programming Framework | Lập trình web với ASP.NET

 • ASP.NET: Drop Down List Control

  Thường thường chúng ta muốn điền dữ liệu cho các hộp danh sách (drop down list) khi form vừa nạp (mô...

 • GridView Control

  Introducing ASP.NET 2.0: GridView Control GridView Examples for ASP.NET 2.0: Editing the Underlying ...

 • Livres ASP.NET

  ASP.NET 3.5 Unleashed ASP.NET 3.5 Social Networking ASP.NET.3.5.Website.Programming.Problem.Design.S...

 • Tìm hiểu Kiến trúc MVC với ASP.NET

  Như chúng ta biết, MVC là một kiến trúc ứng dụng được sử dụng phổ biến. Với một lập trình viên, biết...

 • Play media files in ASP.NET

  http://ramcrishna.blogspot.com/2008/09/playing-videos-like-youtube-and.htmlhttp://www.c-sharpcorner....

ASP.NET: Drop Down List Control

Thường thường chúng ta muốn điền dữ liệu cho các hộp danh sách (drop down list) khi form vừa nạp (môi trường web và desktop). Rõ ràng chúng ta chỉ muốn nạp (fill in) một lần duy nhất khi form ...

Lire la suite...

GridView Control

Introducing ASP.NET 2.0: GridView Control GridView Examples for ASP.NET 2.0: Editing the Underlying Data in a GridView Allowing Users to Edit Rows in a GridView Control Integrating Asp.Net Validation Controls with GridView at run-time GridView create row via code + ...

Lire la suite...

Play media files in ASP.NET

http://ramcrishna.blogspot.com/2008/09/playing-videos-like-youtube-and.htmlhttp://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/scottlysle/CsharpWebVideo04212007133218PM/CsharpWebVideo.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb324497%28VS.85%29.aspx#dx_avp_playing_a_video_filehttp://www.aspsnippets.com/Articles/Media-Player-Contol-using-Silverlight-and-ASP.Net.aspxhttp://www.beansoftware.com/ASP.NET-Tutorials/Play-Flash-Video.aspxhttp://www.codeproject.com/KB/custom-controls/AspNetFlashMovieControl.aspx

Lire la suite...

Multi-tier Web Application using ASP.NET

A Multi-tier Web Application includes 4 layers: Web Layer (Presentation Layer) Business Rules Layer Data Access Layer From the post in [1], the author based on the Microsoft Architecture exams and has a conclusion that Multi-Tiers are either physical or ...

Lire la suite...

Livres ASP.NET

ASP.NET 3.5 Unleashed ASP.NET 3.5 Social Networking ASP.NET.3.5.Website.Programming.Problem.Design.Solution Beginning Ajax with ASP.NET

Lire la suite...

Tìm hiểu Kiến trúc MVC với ASP.NET

Như chúng ta biết, MVC là một kiến trúc ứng dụng được sử dụng phổ biến. Với một lập trình viên, biết MVC sẽ giúp ích nhiều trong việc tạo một ứng dụng nhanh, hiệu quả và an toàn. Trong ...

Lire la suite...