An Introduction to Multiprocessing in Python

Multiprocessing with Python http://toastdriven.com/blog/2008/nov/11/brief-introduction-multiprocessing/

Comptez le nombre de fois un mot apparaît dans une chaîne

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Tài liệu tham khảo lập trình với Python

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Utiliser Python pour le développement scientifique et le logiciel d’ingénierie

Thực sự nhìn nhận vấn đề, Python được khá nhiều nhà khoa học không chuyên về máy tính sử dụng. Bản thân là người trong nghề, tôi cảm nhận Python…

Programmation Python pour les débutants

(Tiếng Việt) Để bắt đầu lập trình với Python, bạn nên đọc nhanh bài báo sau được đăng trên tạp chí Linux Python Programming for Beginners. Một số tài nguyên tham khảo có thể giúp học Python như sau: