VirtualBox – Cannot Register the Hard Drive Because a Hard Drive with UUID Already Exists

Virtualization is awesome! It really helps when you are a developer.  On my laptop I don’t even have SQL Server installed on the OS directly.  In fact the only thing…

Deleting multiples table automatically in database

Today I want to delete several tables automatically. http://yagudaev.com/posts/deleting-multiple-database-tables-the-easy-way/

What is cache?

Bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi, đại loại như “Cache là cái gì? Hoạt động của cache như thế nào?”. Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu…

How to delete WordPress themes

Removing theme through FTP Using FTP manager login to your server and open the WordPress installation folder Go to wp-content/themes and delete the required folder.

Tìm hiểu bộ nhớ Cache

Bô nhớ cache – còn được gọi là bộ nhớ kí ức. Nói thêm từ cache là một thuật ngữ dùng trong máy tính, thường chúng ta dùng nguyên chữ…