Accueil / 16:26 / 16:26

Archives du mois: jeudi 26 août 2010

SOA and Web Services

Calling Webservices from ASP.NET: Example Google Web Service Một bài viết đơn giản và dễ hiểu về Web Services Tài liệu giới thiệu về WSDL trên W3C Microsoft ASP.NET: Including Web Services and Service Oriented Architectures Một khóa về Software ...

Lire la suite...

Sự kiện GS. Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields

Thật sự mọi người cảm thấy hãnh diện khi được tin GS. Châu nhận giải thưởng danh giá này. Từ tận nhiệt huyết, mình rất khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của anh; muốn phấn đấu làm một cái ...

Lire la suite...

Phương thức static (class) và instance

Tiếp theo bài giới thiệu về Overloading và Overriding, tôi muốn tóm lại sự khác biệt cũng như điểm lưu ý của các phương thức lớp (phương thức tĩnh) và phương thức instance. Đây là hai kiểu phương thức sử ...

Lire la suite...

Overloading và Overriding trong OOP

Nhiều lần nhầm lẫn cái này nên tôi bèn lập ra một trang để ghi lại sự khác biệt cơ bản của hai anh này. Overloading: Dịch ra tiếng Việt nghĩa theo nghĩa chuyên ngành là  quá tải lên cái ...

Lire la suite...

Understanding Client Server Architecture

Client Server Architecture (CSA) is used for building systems where functions are placed several different devices. So how do these devices work each other? How does they benchmark the performance? This post presents an overview of a CSA and introduces ...

Lire la suite...

Create a quiz from database

create a quiz from database  

Lire la suite...

LINQ TO SQL for newbies

A Beginners Guide to use LINQ to SQL within ASP.NET in Visual Studio 2008 and CSharp(C#)Querying LINQ to SQL: Basics

Lire la suite...

GridView Control

Introducing ASP.NET 2.0: GridView Control GridView Examples for ASP.NET 2.0: Editing the Underlying Data in a GridView Allowing Users to Edit Rows in a GridView Control Integrating Asp.Net Validation Controls with GridView at run-time GridView create row via code + ...

Lire la suite...

Play media files in ASP.NET

http://ramcrishna.blogspot.com/2008/09/playing-videos-like-youtube-and.htmlhttp://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/scottlysle/CsharpWebVideo04212007133218PM/CsharpWebVideo.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb324497%28VS.85%29.aspx#dx_avp_playing_a_video_filehttp://www.aspsnippets.com/Articles/Media-Player-Contol-using-Silverlight-and-ASP.Net.aspxhttp://www.beansoftware.com/ASP.NET-Tutorials/Play-Flash-Video.aspxhttp://www.codeproject.com/KB/custom-controls/AspNetFlashMovieControl.aspx

Lire la suite...

Stuffs during building EPHY10

Electronic Physics Lectures 10, using ASP.NET with LINQ + C#

Each page in ASP.NET 2.0 or upper has the AutoEventWireup tag set to true, which means that all this page initialization events are type by yourself. use this code directly protectedvoid Page_PreRender(object sender, EventArgs e){ // your code goes here ...

Lire la suite...