Tập hợp các trình soạn thảo tài liệu TEX

Đi tìm nhiều nơi rồi tập hợp ở đây để tiện theo dõi Phần mềm Windows Linux Kile x Texmaker x x TexNicCenter x texstudio x x Gedit x

Muốn làm một quyển sổ nháp trực tuyến

Tôi thường hay viết nhăng viết cuội lên giấy nháp rồi để một đống bên cạnh, khi cần lật lại xem những từ mới tiếng anh đã học, hoặc các…

Run .deb in Ubuntu

To install package called package.deb type the following command:Go to directory where package.deb is kept. For example if it is in /tmp directory:$ cd /tmpType the following command:$ sudo dpkg…