Home / 20:30 / 20:30

Monthly Archives: 24/02/2013

Create styles or templates integrated into CodeIgniter

codeigniter_logo

http://ellislab.com/forums/viewthread/67521/ http://net.tutsplus.com/tutorials/php/an-introduction-to-views-templating-in-codeigniter/ http://maestric.com/doc/php/codeigniter_template http://www.darrylmabini.com/simple/dynamic/template http://getsparks.org/get-sparks http://www.innovativephp.com/introduction-to-templating-and-dynamic-views-with-codeigniter/ http://www.christophermonnat.com/2009/04/building-applications-using-codeigniter-part-1-file-structure/ http://stackoverflow.com/questions/9266827/creating-a-master-template-in-codeigniter https://github.com/EllisLab/CodeIgniter/wiki/Displaying-Multiple-Templates http://williamsconcepts.com/ci/codeigniter/libraries/template/start.html http://stackoverflow.com/questions/3957000/what-codeigniter-template-library-is-best

Read More »

Working with css, images, and jQuery in CodeIgniter

I spent a lot of time for seeking an appropriate solution to use external stylesheets in CodeIgniter. If you are not patient, I think you will give up the racing. Here is the silver point I have found. It can ...

Read More »

Subdomains vs. Subdirectories: which is the better one?

http://www.brafton.com/news/subdomains-vs-subdirectories-for-seo-no-serp-benefits-for-subdomains-anymore

Read More »

Đếm số lần xuất hiện một từ trong chuỗi kí tự

Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Read More »

Tài liệu tham khảo lập trình với Python

Python Programming

Là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, Python được sử dụng không chỉ bởi những lập trình viên mà còn là sở trường của những người làm khoa học nghiên cứu nhưng không chuyên về khoa học lập trình ...

Read More »

Kĩ năng viết báo khoa học

Read More »

stunnel for mysql – server and client

Tạo một kênh giao tiếp mã hóa giữa mysql server và mysql client là cẩn thiết. Một hướng dẫn ở đây, bạn có thể tham khảo.

Read More »

How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog

subscribe via email

Hôm nay sửa sang blog sử dụng WordPress và đưa lên host. Thế là từ giã anh http://nvntung.wordpress.com và thay vào đó là http://it4bus.vn/blog. Hi vọng nhà mới kích thích đam mê viết lách 🙂 Mở đầu là cách thêm ...

Read More »

Một số ứng dụng cơ bản với Codeigniter

Nếu chúng ta muốn làm quen nhanh với một ứng dụng liên quan đến database với Codeigniter thì xem qua ứng dụng mẫu này: http://www.grocerycrud.com/

Read More »

Remove index.php in Codeigniter

Hôm nay đọc bài này, tôi thấy quan trọng nên xin tác giả mang về đây. If you work with CodeIgniter, you will soon learn fast enough that the CodeIgniter framework, by default, uses the index.php in its URL. Here’s ...

Read More »