Latex Help

Lệnh để chèn một số kí tự đặc biệt vào Latex Một số kí tự đặc biệt trong Latex

Xuất ra những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong một tài liệu tex từ file .bib chung nhất

Tối có một vấn đề: Trong quá trình viết bài (article, proposal, resume, etc.) tôi muốn lưu tất cả tài liệu tham khảo vào một file .bib duy nhất vì…