Accueil / 14:41 / 14:41 / 14:41

Archives du jour: mercredi 15 mai 2013

Introduction of Petri Net

Bài này giới thiệu chung về Petri nets. Đó là một loại đồ thị có hướng đặc biệt gồm 6 thành phần cấu tạo. P: set of places T: set of transitions F: set of arcs W: weight function M_o: ...

Lire la suite...