Tìm hiểu XML – Phần 1

Print Friendly, PDF & Email

XML là một dạng ngôn ngữ dùng để biểu diễn dữ liệu. Nếu HTML thiên về cách trình bày (định dạng) dữ liệu thì XML thiên về cách thức lưu trữ chúng.

Trang này là một giới thiệu ngắn và dễ học: XML Tutorial.

XML
XML

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.