Home / Microsoft / ASP.NET

ASP.NET

ASP.NET Web Programming Framework | Lập trình web với ASP.NET

 • ASP.NET Books

  ASP.NET 3.5 Unleashed ASP.NET 3.5 Social Networking ASP.NET.3.5.Website.Programming.Problem.Design.S...

 • Play media files in ASP.NET

  http://ramcrishna.blogspot.com/2008/09/playing-videos-like-youtube-and.htmlhttp://www.c-sharpcorner....

 • GridView Control

  Introducing ASP.NET 2.0: GridView Control GridView Examples for ASP.NET 2.0: Editing the Underlying ...

 • Multi-tier Web Application using ASP.NET

  A Multi-tier Web Application includes 4 layers: Web Layer (Presentation Layer) Business Rules Layer ...

 • ASP.NET: Drop Down List Control

  Thường thường chúng ta muốn điền dữ liệu cho các hộp danh sách (drop down list) khi form vừa nạp (mô...

ASP.NET: Drop Down List Control

Thường thường chúng ta muốn điền dữ liệu cho các hộp danh sách (drop down list) khi form vừa nạp (môi trường web và desktop). Rõ ràng chúng ta chỉ muốn nạp (fill in) một lần duy nhất khi form ...

Read More »

GridView Control

Introducing ASP.NET 2.0: GridView Control GridView Examples for ASP.NET 2.0: Editing the Underlying Data in a GridView Allowing Users to Edit Rows in a GridView Control Integrating Asp.Net Validation Controls with GridView at run-time GridView create row via code + ...

Read More »

Play media files in ASP.NET

http://ramcrishna.blogspot.com/2008/09/playing-videos-like-youtube-and.htmlhttp://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/scottlysle/CsharpWebVideo04212007133218PM/CsharpWebVideo.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb324497%28VS.85%29.aspx#dx_avp_playing_a_video_filehttp://www.aspsnippets.com/Articles/Media-Player-Contol-using-Silverlight-and-ASP.Net.aspxhttp://www.beansoftware.com/ASP.NET-Tutorials/Play-Flash-Video.aspxhttp://www.codeproject.com/KB/custom-controls/AspNetFlashMovieControl.aspx

Read More »

Multi-tier Web Application using ASP.NET

A Multi-tier Web Application includes 4 layers: Web Layer (Presentation Layer) Business Rules Layer Data Access Layer From the post in [1], the author based on the Microsoft Architecture exams and has a conclusion that Multi-Tiers are either physical or ...

Read More »

ASP.NET Books

ASP.NET 3.5 Unleashed ASP.NET 3.5 Social Networking ASP.NET.3.5.Website.Programming.Problem.Design.Solution Beginning Ajax with ASP.NET

Read More »

Tìm hiểu Kiến trúc MVC với ASP.NET

Như chúng ta biết, MVC là một kiến trúc ứng dụng được sử dụng phổ biến. Với một lập trình viên, biết MVC sẽ giúp ích nhiều trong việc tạo một ứng dụng nhanh, hiệu quả và an toàn. Trong ...

Read More »