Home / Tag Archives: count

Tag Archives: count

Counting how many times each string appears in a list

To count how many times a word appearing in a list of words, we can do as follows:

Read More »

Count the times a word appears in a given string

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Read More »