How to print multiple pages in a sheet

Tôi biết có nhiều người muốn in nhiều trang soạn thảo văn bản trong Microsoft Word trên một mặt giấy A4 (vì muốn tiết kiệm giấy). Chức năng này đã…

Mọi thứ về Latex

TẠO PRESENTATION VỚI LATEX Gói thường sử dụng nhiều nhất là beamer. References và citations được quản lý theo một thống nhất trong Latex bằng cách sử dụng BibTeX. Với…

Bioinformatic Textbooks

http://search.barnesandnoble.com/Bioinformatics/David-W-Mount/e/9780879697129http://compbio.ucdenver.edu/hunter/cpbs7711/textbooks.htmlhttp://kdpnw.kdp-baptist.louisville.edu/proteomelab/bookbio.htmlhttp://www.google.com/Top/Science/Biology/Bioinformatics/Education/Courses/http://www.bioinformaticscourses.com/bioinform/2003q3/lecture1_2003q4.html