OpenGL GL_Select problems with ATI, NVidia

Các giải thích về cách install và uninstall các ATI drivers. See here select and pick object up The 1st explaination: see here. Bên dưới là một copy của giải…