Home / Operating System / Linux / Linux – many stuffs to learn now

Linux – many stuffs to learn now

Print Friendly, PDF & Email
  1. Những bước khởi đầu:
  • Bạn cần thiết cái này khi làm quen với hệ điều hành Linux: Bash Guide for Beginners
  • Thay đổi quyền hạn truy cập tập tin thư mục:
  • Dùng lệnh chmod:
  • Dùng lệnh chown
  • Có 3 kiểu cho phép thao tác lên tập tin và thư mục: read, write, và execute.
  • Có 3 nhóm người dùng: người dùng sở hữu tập trung thư mục (the file owner), nhóm người dùng (the user group) và những người dùng khác (all the other users).
  • Khi dùng lệnh ls -l, bạn sẽ nhìn thấy
  • http://www.suite101.com/content/linux-commands-changing-permissions-with-chmod-a82401
  1. Cài đặt themes trên Ubuntu 10.10, xem ở đây: http://linuxtree.blogspot.com/2010/10/12-themes-for-ubuntu-1010.html
comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.