Home / Tag Archives: Bash

Tag Archives: Bash

How to export environment variables defined in a file

Using environment variables in modern applications is very common https://unix.stackexchange.com/questions/79064/how-to-export-variables-from-a-file https://unix.stackexchange.com/a/79084/30988 set -a . ./tmp.txt set +a

Read More »

Linux – many stuffs to learn now

Những bước khởi đầu: Bạn cần thiết cái này khi làm quen với hệ điều hành Linux: Bash Guide for Beginners Thay đổi quyền hạn truy cập tập tin thư mục: Dùng lệnh chmod: Dùng lệnh chown Có 3 kiểu ...

Read More »