Home / My Researches / Graphs / Network Analysis in R with the package igraph: Introduction

Network Analysis in R with the package igraph: Introduction

Print Friendly, PDF & Email

GIỚI THIỆU

igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị như minimum spanning trees, network flow cũng như cài đặt một số thuật toán hỗ trợ cho việc phân tích mạng phức hợp xuất hiện trong những năm gần đây như tìm kiếm cấu trúc cộng đồng.

Tính hiệu quả của gói igraph ở chỗ là nó có thể xử lý các đồ thị có đến cả ngàn đỉnh và cạnh. Mấu chốt nằm ở chỗ đồ thị có thể lưu trữ dưới nhiều định dạng khác nhau trên bộ nhớ vật lý mà igrahp nạp và trước khi xử lý.

Gói igraph có thể cài đặt dưới nhiều dạng khác nhau như:

  • Cài đặt igraph như một thư viện trong C/C++ nếu bạn muốn ứng dụng igraph vào những dự án khác nhau, hoặc bạn tự thiết kế các module phân tích mạng trong C/C++ có sử dụng các hàm và cấu trúc dữ liệu do igraph cung cấp.
  • Cài đặt igraph như một gói (package) của R. Dùng cách này nếu chúng ta xử lý graph trên R interpreter.
  • Cài đặt igraph như là một module mở rộng trong Python. Sử dụng cách này nếu bạn muốn kết hợp igraph với ngôn ngữ Python.
  • Cài đặt igraph như là một module trong Ruby.
Ứng với mỗi cách sử dụng sẽ có cách cài đặt phù hợp. Bạn cần xem  tại download page để biết thêm chi tiết.

Tham khảo

http://igraph.sourceforge.net/introduction.html

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.