Home / 02:41 PM / 02:41 PM / 02:41 PM

Daily Archives: Wednesday May 15th, 2013

Introduction of Petri Net

Bài này giới thiệu chung về Petri nets. Đó là một loại đồ thị có hướng đặc biệt gồm 6 thành phần cấu tạo. P: set of places T: set of transitions F: set of arcs W: weight function M_o: ...

Read More »