Home / Tag Archives: Database

Tag Archives: Database

Rename a MySQL database

Rename database in phpmyadmin

Once day you want to rename your database in MySQL for whatever reason. How can you do this idea? via phpMyAdmin From phpMyAdmin, we often rename a database by applying the following steps: Select database on the left side bar/tree ...

Read More »

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn giản vì chúng ta chỉ cần cài gói XAMPP dành ...

Read More »