(English) How to test database connection without using Hibernate ORM in Grails

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Đổi tên cơ sở dữ liệu mysql

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.