(English) How to test database connection without using Hibernate ORM in Grails

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Đổi tên cơ sở dữ liệu mysql

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.