(English) pbcopy and pbpaste with Terminal in MacOS

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

(English) Add git branch name to bash prompt

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Ho

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

(English) Create Symbolic Links on Windows

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Use PowerShell to Set Environment Variables

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.