Home / Lập trình / Shell

Shell

(English) Add git branch name to bash prompt

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Ho

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

(English) Create Symbolic Links on Windows

Create symbolic links on Windows

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Use PowerShell to Set Environment Variables

Use PowerShell to Set Environment Variables

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »