Home / 16:26 / 16:26 / 16:26

Daily Archives: 26/08/2010

SOA and Web Services

Calling Webservices from ASP.NET: Example Google Web Service Một bài viết đơn giản và dễ hiểu về Web Services Tài liệu giới thiệu về WSDL trên W3C Microsoft ASP.NET: Including Web Services and Service Oriented Architectures Một khóa về Software ...

Read More »