Home / Lập trình / Programming Paradigms / Functional Programming / Giới thiệu lập trình hàm

Giới thiệu lập trình hàm

Print Friendly, PDF & Email

Lập trình hàm là một kiểu lập trình mà tính toán các mô hình như là ước tính các biểu thức. Để hiểu rõ về lập trình hàm, bạn nên bắt tay vào việc học một ngôn ngữ nào đó có hỗ trợ kiểu lập trình hàm như Common Lisp, Ocaml hay Haskell.
Trong lập trình hàm, các chương trình được thực thi bằng việc ước tính các biểu thức, điều này ngược với kiểu lập trình mệnh lệnh (imperative programming) mà ở đó chương trình bao gồm nhiều câu lệnh thay đổi trạng thái toàn cục khi chạy chương trình. Với kiểu lập trình hàm chúng ta tránh được điều này nhờ sử dụng cơ chế biến đổi trạng thái (mutable state).

Lập trình hàm đòi hỏi tên hàm đi trước tiên, nghĩa là chúng được xử lý giống như các giá trị khác và có thể được truyền như là tham số cho các hàm khác hoặc trả về như một kết quả của một hàm. Hàm là đơn vị chính để xây dựng các chương trình.

Tham khảo

[1] http://www.staff.science.uu.nl/~fokke101/courses/fp-eng.pdf

[2] http://www-typo3.cs.ucl.ac.uk/students/syllabus/msccs/gc16_functional_programming/

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.