Home / Lập trình / Programming Languages / Python / Tính thời gian chạy của một chương trình trong Python
Compute the running time of your program in Python
Compute the running time of your program in Python

Tính thời gian chạy của một chương trình trong Python

Print Friendly, PDF & Email

Tôi nghĩ rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc tính tổng thời gian chạy của một chương trình trong Python. Khi phải xử lý khối một khối lượng dữ liệu lớn, chương trình tốn khá nhiều thời gian. Hiển thị thời gian chạy, thời điểm bắt đầu và kết thúc có ý nghĩa trong việc ghi lại trạng thái và cải tiến chương trình. Dĩ nhiên là có nhiều cách để làm việc này. Với tôi, đoạn code bên dưới khá đơn giản và dễ hiểu.

Compute the running time of your program in Python

Compute the running time of your program in Python

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.