(English) How to console.log in JSX

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.