(English) How to show a loading spinner using jQuery

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.