Bản quyền

Print Friendly, PDF & Email

Bàn làm việc dân IT sử dụng phiên bản này của Creative Commons License. Bản quyền này có ba đặc điểm chính sau đây:

  • Nếu bạn đăng lại bài viết hoặc một phần bài viết thì xin ghi rõ nguồn (và liên kết) đến site Bàn làm việc dân IT.
  • Các bài viết đăng lại không vì mục tiêu lợi nhuận. Nếu muốn đăng vì lợi nhuận xin hỏi ý kiến tác giả trước khi tái đăng.
  • Các bạn có thể bổ sung chỉnh sửa các bài viết ở đây (để phục vụ cho những bài viết khác) với điều kiện những bài mới cũng thỏa mãn ba nguyên tắc cơ bản này của Creative Commons License.