(English) Exceptions in a .gitignore file

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.