Sử dụng thư viện urllib trong Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Lập trình Python cho người mới bắt đầu

Để bắt đầu lập trình với Python, bạn nên đọc nhanh bài báo sau được đăng trên tạp chí Linux Python Programming for Beginners. Một số tài nguyên tham khảo có thể giúp học Python như sau: