Hai cách dùng từ để đặt tên chức năng cho máy lọc nước gia đình

Print Friendly, PDF & Email

Phân tích Bạn thấy gì qua cách dùng từ để đặt tên chức năng? Để ý vụ này lâu rồi nhưng đến nay mới viết bài này để chia sẻ…

Understanding Client Server Architecture

Print Friendly, PDF & Email

Client Server Architecture (CSA) is used for building systems where functions are placed several different devices. So how do these devices work each other? How does they benchmark the performance?…

Architectural Styles and Patterns

Print Friendly, PDF & Email

Một bài viết không thể bỏ qua để hiểu rõ sự khác biệt giữa chữ Tier và Layer: http://codebetter.com/blogs/david.hayden/archive/2005/07/23/129745.aspx Một bài giới thiệu về Three-Tier Architecture trên Linux Journal. Cảm…

Design Patterns

Print Friendly, PDF & Email

This post presents the list of popular design patterns using in software industry.   Name Usage Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Abstract Factory Abstract Factory – Creational…