Làm thế nào để tạo một danh sách với chỉ mục kiểu chuỗi trên C++

Trong một bài viết trước, tôi có giới thiệu với các bạn tạo danh sách/mảng với cách đánh chỉ mục bằng chuỗi kí tự trong lập trình Python.  Bài viết…