Bức xạ, sóng viba và ung thư

“Science is organized knowledge.” –Herbert Spencer Giải thích một số thuật ngữ cơ bản Bức xạ (Radiation) Ngay câu đầu tiên của trang web [1] của website Hiệp Hội Ung…