How to change default server port for Grails application

As a web developer, all of us are aware of the number 8080 as the holy port nobody can forget. In Grails based applications, there is no exception at all.…

Thay đổi cổng máy chủ trong ứng dụng Spring Boot

Ngày nay, phát triển một ứng dụng nền tảng web dễ dàng như trở bàn tay vì có quá nhiều công cụ để chúng ta có thể tạo dựng một…