Home / Tag Archives: hashmap

Tag Archives: hashmap

Lớp HashMap trong Java

The Map Hierarchy

Giới thiệu HashMap là lớp sử dụng một bảng băm để cài đặt một kiểu dữ liệu từ giao diện Map (Map interface). Nó giảm thời gian thực hiện các phép toán cơ bản, như get() và put(), xuống còn hằng ...

Read More »