Home / Tag Archives: microwave ovens

Tag Archives: microwave ovens

Bức xạ, sóng viba và ung thư

http://www.arpansa.gov.au/radiationprotection/basics/rf.cfm

“Science is organized knowledge.” –Herbert Spencer Giải thích một số thuật ngữ cơ bản Bức xạ (Radiation) Ngay câu đầu tiên của trang web [1] của website Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ (The American Cancer Society) đã định nghĩa ...

Read More »