(English) Create and manage virtual environments in Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.