Đọc và viết dữ liệu với file CSV trong Python

[dropcap]N[/dropcap]hiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại…