User guest

1. Open the Local Security Policy console in the Administrative Tools folder. 2. Browse down to: Security Settings\Local Policies\Security Options. 3. Double-click on the Network Access: Sharing And Security Model…

User guest

Local Policies:Network: Sharing resource: Classic

Tìm hiểu XML – Phần 1

XML là một dạng ngôn ngữ dùng để biểu diễn dữ liệu. Nếu HTML thiên về cách trình bày (định dạng) dữ liệu thì XML thiên về cách thức lưu…