Home / Lập trình / Programming Paradigms / Object-Oriented Programming / Phương thức static (class) và instance

Phương thức static (class) và instance

Print Friendly, PDF & Email

Tiếp theo bài giới thiệu về Overloading và Overriding, tôi muốn tóm lại sự khác biệt cũng như điểm lưu ý của các phương thức lớp (phương thức tĩnh) và phương thức instance. Đây là hai kiểu phương thức sử dụng phổ biến trong lập trình hướng đối tượng

Phương thức lớp (tĩnh) (Static Methods): là phương thức được gọi thông qua tên lớp. Trong quá trình cài đặt phương thức chúng ta dùng từ khóa static.

Xem ví dụ:

Muốn gọi phương thức này bên trong lớp mô tả nó, chúng ta chỉ cần sử dụng tên phương thức: mean(). Tuy nhiên, nếu gọi phương thức bên ngoài lớp chúng ta phải kèm theo tên lớp; nghĩa là: MyUtils.mean().

Phương thức instance: kết hợp với một object và các biến instance của object đó.

Ví dụ:

Các phương thức: substring, toUpperCase, toLowerCase là các phương thức instance. Các phương thức showInputDialog, showMessageDialog là các phương thức lớp.

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.