Tạo bài trình diễn dùng gói beamer trong Latex (Phần 1)

Print Friendly, PDF & Email

Bài này giới thiệu cơ bản về gói beamer để tạo bài trình diễn (presentation) trong Latex.

Cài đặt Beamer:
Trong Ubuntu, chỉ cần chạy lệnh:
sudo apt-get install latex-beamer
hoặc download từ trang chủ của Beamer: https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home

Cấu trúc chung một tài liệu beamer:
Chính yếu một bài trình bày là các frames.

\documentclass{beamer}
\mode {theme info etc.} regular LaTeX title/author info
\AtBeginSection[]{} % for optional outline or other recurrent slide
\begin{document}
optional title frame
frame
frame

frame
\end{document}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.