(English) 10 books to make you becoming a Deep Learning hero

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.