(English) pbcopy and pbpaste with Terminal in MacOS

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.