(English) Download Files in Python using the urllib Module

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.