Home / Hệ Thống Thông Tin / Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một phần mềm dùng để quản lí các loại cơ sở dữ liệu. Ví dụ, cơ sở dữ liệu quan hệ có các phần mềm lớn của những hãng như Oracle, SQL, MySQL.

Đổi tên cơ sở dữ liệu mysql

Rename database in phpmyadmin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Xóa nhiều bảng tự động trong cơ sở dữ liệu

Today I want to delete several tables automatically. http://yagudaev.com/posts/deleting-multiple-database-tables-the-easy-way/ Xóa nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu tự động. Ý tưởng: lấy danh sách các bảng cần xóa và thực hiện một vòng lặp để xóa tất cả các bảng ...

Read More »