Biological Networks

Biological Networks bao gồm một số mạng sau: Transcriptional Regulatory: mạng biến đổi Signal Transduction: mạng sự truyền tính trạng Metabolic: mạng trao đổi chất Protein-Protein Interaction: mạng tương tác…