Home / Tag Archives: Pattern

Tag Archives: Pattern

Architectural Styles and Patterns

Một bài viết không thể bỏ qua để hiểu rõ sự khác biệt giữa chữ Tier và Layer: http://codebetter.com/blogs/david.hayden/archive/2005/07/23/129745.aspx Một bài giới thiệu về Three-Tier Architecture trên Linux Journal. Cảm nhận thấy dễ hiểu và đầy đủ. http://www.linuxjournal.com/article/3508

Read More »