Bảo mật ứng dụng web

http://phpmaster.com/8-practices-to-secure-your-web-app/

stunnel for mysql – server and client

Tạo một kênh giao tiếp mã hóa giữa mysql server và mysql client là cẩn thiết. Một hướng dẫn ở đây, bạn có thể tham khảo.